Skip to content

Phân biệt chia và tách công ty

12/11/202344 lượt đọc

Chia và tách công ty thường được áp dụng khi cần điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty. Hai hình thức này có nhiều điểm giống và khác mà chủ doanh nghiệp cần lưu ý.

Tại sao cần chia, tách công ty?

 • Công ty có sự thay đổi về chiến lược và muốn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
 • Công ty muốn nâng cao hiệu suất cạnh tranh, đổi mới các sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Nội bộ công ty xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.
 • Công ty gặp vấn đề về tài chính, cần huy động vốn từ các nhà đầu tư.
 • Công ty thiếu nhân lực, không đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu.

Điểm giống nhau giữa chia công ty và tách công ty

Điểm giống nhau chia tách công ty
Điểm giống nhau chia tách công ty

 • Là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp.
 • Chỉ áp dụng với loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần.
 • Thủ tục chia, tách công ty TNHH, công ty cổ phần theo pháp luật quy định có nhiều điểm tương đồng (Điều 198, 199 Luật Doanh nghiệp 2020). Cụ thể:
 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia, tách thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định chia hoặc tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;
 • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 • Hồ sơ chia, tách công ty:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Nghị quyết chia hoặc tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu với thành viên là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty ;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
 • Các công ty mới được thành lập phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trước đó. 

Điểm khác nhau giữa chia công ty và tách công ty

1. Chia công ty

Chia công ty
Chia công ty

 • Căn cứ pháp lý: Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020
 • Cách thức thực hiện: Chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập các công ty mới.
 • Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty.
 • Hệ quả pháp lý: 
 • Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính.
 • Trách nhiệm pháp lý
 • Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.
 • Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

2. Tách công ty

Tách công ty
Tách công ty

 • Căn cứ pháp lý: Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020
 • Cách thức thực hiện: Chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.
 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống; đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.
 • Hệ quả pháp lý: Công ty bị tách và công ty được tách có thể cùng hoạt động bình thường sau khi tách công ty. 
 • Trách nhiệm pháp lý: 
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. 
 • Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Quyết định chia, tách công ty ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại, hoạt động của công ty (đối với trường hợp chia công ty),đến tài sản, phần vốn góp/cổ phần, đến thành viên/cổ đông của công ty. Vì vậy, để việc chia, tách công ty diễn ra thuận lợi và không gặp phải rủi ro pháp lý về sau, chủ doanh nghiệp có thể liên hệ văn phòng luật sư An Việt để được tư vấn các vấn đề liên quan tới chia, tách công ty.

Nguồn tham khảo: vanban.chinhphu.vn

5/5 (1 bầu chọn)