Skip to content
-

Thay đổi, điều chỉnh

Thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên

Thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên

Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận...
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện khác nơi đặt trụ sở chính của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần

Thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở ngoài tỉnh Công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở ngoài tỉnh Công ty cổ phần

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH 1TV

Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH 1TV

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 01 thành viên

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 01 thành viên

Trình tự thực hiện - Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả. - Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ...
Điều kiện và thủ tục thành lập công ty con

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty con

Công ty con là tổ chức cấp nhỏ hơn thuộc quản lý của công ty mẹ. Vậy điều kiện và thủ tục hồ sơ để một công ty thành lập công ty con là gì?