Skip to content

Thay Đổi Trụ Sở Công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp. Trụ sở của doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Thực tế hiện nay việc các doanh nghiệp đi thuê trụ sở thường không ổn định (trụ sở thường thuê tại nhà của các cá nhân) do vậy dẫn đến các doanh nghiệp thường xuyên phải thay đổi trụ sở chính ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thay đổi trụ sở công ty của công ty luật An Việt

1.         Căn cứ pháp lý:

-           Điều 35 – Luật Doanh nghiệp;

-           Điều 35 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010;

-           Điều 13 – Thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43.

2.         Tư vấn về thay đổi trụ sở công ty:

-           Tư vấn về thủ tục, trình tự thay đổi trụ sở chính của công ty: Thay đổi cùng quận (huyện),thay đổi khác quận (huyện),thay đổi khác tỉnh (thành phố);

-           Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến việc chuyển đổi trụ sở của doanh nghiệp;

-           Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp (thông báo cho các đối tác, khách hàng biết việc doanh nghiệp chuyển trụ sở doanh nghiệp … )

3.         Bộ hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty gồm:

-           Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

-           Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

-           Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp nghiệp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

-           Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ thay đổi gồm: thông báo thay đổi, biên bản họp và quyết định như trên kèm theo bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

4.         Tiến hành các thủ tục thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.         Cam kết của chúng tôi sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp văn bản  liên quan đến nội dung thay đổi.

Lưu ý khi thay đổi trụ sở công ty

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký sẽ dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế. Do đó, trước khi thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở với Phòng Đăng ký kinh doanh ở nơi chuyển trụ sở đến, doanh nghiệp còn phải làm thủ tục liên quan đến việc chuyển địa điểm với cơ quan thuế ở nơi sắp chuyển đi. Mục đích là để thông báo với cơ quan thuế về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế bao gồm:

- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-MST);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

5/5 (1 bầu chọn)