Skip to content

Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty là người đại diện cho công ty trong các hoạt động, giao dịch, trước pháp luật. Tùy thuộc vào từng loại hình công ty mà chức danh người đại diện theo pháp luật có thể là Giám đốc (Tổng giám đốc),Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) và quyền, nghĩa vụ của người đại diện trước pháp luật cũng khác nhau.

Dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty 

1.         Căn cứ pháp lý:

-           Điều 38 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010;

2.         Tư vấn về thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

-           Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến người đại diện trước pháp luật;

-           Tư vấn về chức danh của người đại diện trước pháp luật (Giám đốc hay Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV);

-           Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật (tùy thuộc vào từng chức danh, người đại diện theo pháp luật là thành viên công ty hay đi thuê).

3.         Bộ hồ sơ thay đổi gồm:

-           Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

-           Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

-           Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

4.         Tiến hành các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đại diện uỷ quyền:

-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.         Cam kết sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp văn bản liên quan đến nội dung thay đổi.

5/5 (1 bầu chọn)