Skip to content

Chào bán cổ phần riêng lẻ bị phạt tới 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về chào bán cổ phần riêng lẻ, có hiệu lực ngày 25/2. Đây là lần đầu hoạt động này được đưa vào quản lý.

Theo quy định mới, nếu lợi dụng việc phát hành riêng lẻ để phân phối cổ phần ra đại chúng thông qua việc mua đi, bán lại quyền mua cổ phần hoặc phát hành cho những đối tượng không phù hợp sẽ bị phạt 100 triệu đồng.
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà cơ quan quản lý có thể áp dụng hình phạt bổ sung như đình chỉ có thời hạn hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ, tịch thu toàn bộ các khoản thu trái pháp luật có được từ việc thực hiện hành vi vi phạm...Đối tượng được phép chào bán cổ phần riêng lẻ là công ty cổ phần, doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần, ngoại trừ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Một số điều kiện để được chào bán là có quyết định thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ doanh nghiệp. Phương án chào bán phải xác định rõ đối tượng và số lượng nhà đầu tư được chào bán; hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Các đợt chào bán riêng lẻ cách nhau ít nhất 6 tháng. Trong thời hạn 90 ngày, trước và trong khi thực hiện chào bán riêng lẻ, tổ chức chào bán không được quảng cáo việc chào bán trên các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp công bố thông tin theo pháp luật về chứng khoán.

5/5 (1 bầu chọn)