Skip to content

Đã có phương án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc thẩm định phương án tái cơ cấu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VNF 1).

Theo đó, phương án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng ý sắp xếp theo mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Lương thực cấp 1 Lương Yên đến năm 2015.
Về tái cơ cấu tài chính và đầu tư, VNF 1 sẽ thoái 100% vốn đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, sản xuất bia và vốn Công ty Cổ phần tập đoàn Muối miền Nam bắt đầu từ năm 2012, đồng thời giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại các công ty cổ phần mà Nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối.
Các mục tiêu chính về sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lương thực miền Bắc được đề ra là doanh thu tăng trưởng bình quân 6,5%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 4%/năm, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu hàng năm đạt 3,9%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn nhà nước bình quân hàng năm đạt 16,97%. Nộp ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm khoảng 610 tỷ đồng, đầu tư phát triển hàng năm khoảng 1.648 tỷ đồng.
Ước tính, vốn chủ sở hữu của VNF 1 tính đến hết năm 2011 là 3.165 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2010; doanh thu năm 2011 đạt 11.204 tỷ đồng, tăng 43,2% tăng so với năm 2010.
Hiện VNF 1 có 27 đơn vị thành viên hạch toán độc lập đã được cổ phần hóa là các công ty con, 5 đơn vị là công ty liên kết và 3 liên doanh với nước ngoài.
Cùng với VNF 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang thẩm định phương án tái cơ cấu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Công ty Mía đường 1, Tổng công ty Mía đường 2 và Tổng công ty Chè Việt Nam.

5/5 (1 bầu chọn)