Skip to content
-

Hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH

Trường hợp doanh nghiệp thêm bớt thành viên thì cần chuẩn bị hồ sơ theo từng trường hợp cụ thể.

Những trường hợp cần thay đổi thành viên công ty:

 1. Công ty tiếp nhận nhân sự mới
 2. Thêm, bớt thành viên do chuyển nhượng vốn góp
 3. Thêm thành viên do thừa kế
 4. Thành viên giảm bớt do vốn góp thiếu, không đúng hạn theo đăng ký ban đầu

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty:

I: Thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới

 • Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 • Quyết định bằng văn bản về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao biên bản họp về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp)Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty; (mẫu tham khảo)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới :

    1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

    2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:

a) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu.

b) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

    3. Thành viên mới là tổ chức:

- Quyết định thành lập;

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1 và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

(Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

II:Thay đổi thành viên do chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp:

 • Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty hoặc Hợp đồng tặng cho;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới :

1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:

a) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu.

b) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

3. Thành viên mới là tổ chức:

- Quyết định thành lập;

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 3.1và 3.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

(Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

 III:Thay đổi thành viên do thừa kế:

 • Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký);
 • Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người nhận thừa kế:

    1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
    2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:

a) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu.

b) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

IV: Thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định của pháp luật:

 • Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp)Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Danh sách các thành viên còn lại của công ty (mẫu quy định);
 • Thông báo kết quả tiến độ góp vốn hoặc bản sao, có xác nhận của công ty; giấy chứng nhận phần vốn góp của các thành viên;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
4/5 (5 bầu chọn)