Skip to content
-

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Luật Sư An Việt phân tích thủ tục thay đổi giám đốc công ty dựa vào quy định pháp luật và trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nội dung phân tích

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn không nói cụ thể bạn đang làm giám đốc dưới hình thức nào nên xin được tư vấn cho anh như sau:

Trường hợp 1: Giám đốc là thành viên góp vốn của Công ty

Khi bạn góp vốn vào công ty thì bạn sẽ đương nhiên là thành viên của công ty và là thành viên của hội đồng thành viên. Theo đó, thành viên công ty không được rút vốn ra khỏi công ty trừ trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp: “2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này. Do bạn không nêu rõ là thôi làm giám đốc thì có thôi làm thành viên công ty không nên xin được tư vấn Theo các trường hợp:

Nếu bạn chỉ làm giám đốc (không phải người đại diện Theo pháp luật):

Như vậy, trong trường hợp này nếu bạn muốn thôi giữ chức vụ giám đốc thì bạn có thể làm đơn từ chức hoặc yêu cầu hội đồng thành viên tiến hành thủ tục miễn nhiệm.

“2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;”

Thủ tục miễn nhiệm thực hiện như sau:

 • Tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên (Có biên bản họp hội đồng thành viên)
 • Hội đồng thành viên ra nghị quyết về việc miễn nhiệm giám đốc 
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế.

Nếu bạn vừa làm giám đốc, vừa làm người đại diện theo pháp luật:

Trường hợp này nếu bạn chỉ thôi giữ chức vụ giám đốc thì bạn vẫn còn là người đại diện theo pháp luật trừ trường hợp điều lệ công ty bạn quy định người đại diện theo pháp luật phải là giám đốc.

Như vậy, trong trường hợp này nếu bạn muốn thôi giữ chức vụ giám đốc thì bạn có thể làm đơn từ chức hoặc yêu cầu hội đồng thành viên tiến hành thủ tục miễn nhiệm.

“2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;”

Thủ tục miễn nhiệm thực hiện như sau:

 • Tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên (Có biên bản họp hội đồng thành viên)
 • Hội đồng thành viên ra nghị quyết về việc miễn nhiệm giám đốc (Điểm c khoản 2 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014)
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế (Điều 45 Nghị định 43/2010/NĐ-CP).

Trường hợp bạn muốn thôi làm người đại diện Theo pháp luật thì bạn cần tiến hành thủ tục sau:

 • Tiến hành họp hội đồng thành viên: Tại cuộc họp hội đồng thành viên phải có biên bản họp hội đồng thành viên và làm thủ tục cử người thay thế người đại diện Theo pháp luật
 • Gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh

Nội dung và hồ sơ kèm Theo của thông báo phải tuân thủ Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:

“Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

2. Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

3. Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.”

Trường hợp bạn muốn thôi không tiếp tục làm việc tại công ty nữa (tức là không còn là thành viên công ty nữa)

Theo quy định của pháp luật thì thành viên công ty TNHH không được rút vốn ra khỏi công ty, bạn chỉ có thể tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho người khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định 43/2010/NĐ-CP như sau:

 • Lập hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với cá nhân hoặc tổ chức khác
 • Công ty tiến hành thông báo thay đổi thành viên công ty.

Công ty cần chuẩn bị hồ sơ gửi lên phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thông báo thực hiện Theo hướng dẫn tại Điều 42 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:

“2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty; bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của thành viên mới là cá nhân.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên cho công ty.”

Trường hợp 2: Bạn không phải là thành viên công ty, chỉ giữ chức danh giám đốc thông qua hợp đồng với công ty.

Trong trường hợp này, nếu bạn không muốn giữ chức danh giám đốc này nữa thì phải tiến hành chấm dứt hội đồng với công ty. Theo quy định tại Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 thì Hội đồng thành viên có quyền chấm dứt hợp đồng với giám đốc.

Về việc không có người giữ vị trí thay: Khi bạn thôi giữ chức vụ giám đốc thì công ty bạn phải bầu hoặc bổ nhiệm người khác thay thế hoặc cử người tạm thời thay thế chức vụ giám đốc.

Trên đây là ý kiến tổng hợp của chúng tôi về vấn đề thủ tục thay đổi giám đốc của công ty. Tất cả tư vấn đều dựa theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tới Luật sư An Việt để được tư vấn rõ ràng và chi tiết hơn. Chúng tôi có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp sẽ nhanh chóng giúp quý khách giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến thay đổi kinh doanh, thay đổi giám đốc và nhiều vấn đề khác.

-----------------------

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ - CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ AN VIỆT
TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ106 NGÕ 231 PHỐ CHÙA BỘC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI.
Chi Nhánh : Số 15, Đường Số 6 - Phường 4 - Quận 4, Thành Phố HCM
Điện thoại: 024.35641385/0975.566.638 | Hotline: 0975.566.638
Email: [email protected]

5/5 (4 bầu chọn)