Skip to content

Chia Công ty Cổ Phần

Chia công ty cổ phần là việc một công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cổ phần cùng loại.Công ty cổ phần bị chia chấm dứt tồn tại sau khi cáccông ty cổ phần mới được đăng ký Các công ty cổ phần mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp Đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cổ phần bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Dịch vụ tư vấn chia Công ty cổ phần của Công ty An Việt 

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục chia Công ty cổ phần:

Điều 150 Luật Doanh nghiệp;

Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.

2. Tư vấn thủ tục chia Công ty cổ phần của Công ty luật Hoàng Minh:

-           Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chia Công ty cổ phần;

-          Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua nội dung chia Công ty cổ phần;

-           Tư vấn thủ tục và điều kiện chia Công ty cổ phần;

-          Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của Công ty cổ phần;

-          Tư vấn phương án sử dụng lao động;

-          Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;

-          Tư vấn về lập báo cáo tài chính của công ty bị chia trước khi chia, báo cáo tài chính của công ty được chia sau khi chia;

-          Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty;

-          Tư vấn về việc thành lập mới Công ty cổ phần được chia, bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề , vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp giữa các cổ đông, người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt đông của Công ty cổ phần…;

-          Tư vấn các vấn đề về thuế trong quá trình chia doanh nghiệp, như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp …;

-          Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới 

-          Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty cổ phần bị chia.

3. Tiến hành các thủ tục chia Công ty cổ phần theo đại diện uỷ quyền của Công ty luật An Việt :

a.         Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chia công ty. Bộ hồ sơ chia Công ty cổ phần gồm:

-          Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

-          Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chia Công ty;

-          Giấy đề nghị đăng ký 

-          Điều lệ Công ty cổ phần được chia;

-          Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được chia;

-          Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

-          Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;

-           Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;

-          Các giấy tờ liên quan khác…

b.        Tiến hành các thủ tục chia công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 4. Cam kết sau khi chia doanh nghiệp: 

-          Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chia công ty.

-          Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến nội dung chia công ty.

2/5 (12 bầu chọn)