Skip to content

Tách Công ty TNHH

Tách Công ty TNHH

Tách công tyTNHH là việc một, hoặc một số thành viên công ty có thể chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH cùng loại (sau đây gọi là công ty  được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Sau khi đăng ký  công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới  chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

Dịch vụ tách Công ty TNHH của Công ty An Việt 

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục tách doanh nghiệp:

Điều 151 Luật Doanh nghiệp;

Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.

2. Tư vấn thủ tục tách Công ty  TNHH của Công ty luật An Việt :

-           Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tách Công ty TNHH;

-           Tư vấn thủ tục và điều kiện tách Công ty TNHH;

-          Tư vấn thủ tục họp Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty;

-          Tư vấn phương án sử dụng lao động sau khi tách công ty;

-          Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang doanh nghiệp được tách;

-          Tư vấn lập danh sách các hợp đồng đã thực hiện, đang thực hiện; phương án xử lý các hợp đồng đó;

-          Tư vấn thời hạn thực hiện tách công ty;

-          Tư vấn về lập báo cáo tài chính của công ty bị tách trước khi tách, báo cáo tài chính của công ty bị tách sau khi tách, báo cáo tài chính của công ty được tách;

-          Tư vấn nội dung Điều lệ công ty TNHH mới được thành lập, những nội dung thay đổi của Điều lệ công ty TNHH bị tách;

-          Tư vấn về việc thành lập công ty TNHH hoặc các công ty TNHH được tách, bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề , vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp giữa các thành viên, người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt đông …;

-          Tư vấn các vấn đề về thuế trong quá trình tách công ty, như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp …;

-           Tư vấn về những vấn đề thường vướng mắc, những tranh chấp thường phát sinh trong quá trình tách và cách thức hạn chế những vướng mắc, những tranh chấp đó.

3. Tiến hành các thủ tục tách công ty TNHH theo đại diện uỷ quyền của Công ty luật An Việt :

a.          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ tách công ty. Bộ hồ sơ gồm:

-           Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về việc tách công ty;

-           Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tách Công ty;

-           Giấy đề nghị đăng ký 

-           Điều lệ Công ty TNHH mới được tách và Điều lệ sửa đổi của Công ty TNHH bị tách;

-           Danh sách thành viên sáng lập của công ty được tách;

-           Thông báo lập sổ đăng ký thành viên;

-           Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;

-           Ban sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký  hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;

-           Các giấy tờ liên quan khác …

b.         Tiến hành các thủ tục tách công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 4. Cam kết của sau khi tách doanh nghiệp: 

-          Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung tách công ty.

-          Cung cấp  văn bản pháp luật  liên quan đến nội dung tách công ty.

5/5 (3 bầu chọn)